EKORADAR

Skuteczne zarządzanie gospodarką odpadami w Gminie

.

KOMUNIKACJA

Plarforma EKORADAR służy do komunikacji między Gminą, firmą wywozową i mieszkańcem

BAZA DANYCH

Ewidencja deklaracji, Punktów Zbiórki, pojemników i zrealizowanych odbiorów umożliwia analizę stanu wg czasu, kodu odpadu, sektora itp.

OBSŁUGA PROCESU

Dostęp do informacji zmianach w Punkcie Zbiórki, dokonanych odbiorach, harmonogramie wywozów czy  zgłoszonych reklamacjach

 CELE WDROŻENIA SYSTEMU

Uszczelnieniu systemu gospodarki odpadami
Optymalizacja kosztów funkcjonowania systemu
Zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie – poziomy odzysku
Komunikacja między gminą, firmami wywozowymi i mieszkańcami
Kontrola realizacji usług przez Firmy wywozowe
Ewidencja odpadów przekazanych do RIPOK
Zarządzanie Punktami Zbiórki oraz nieruchomościami
(odpady ciekłe, opłata retencyjna, rodzaj ogrzewania -SMOG)
Możliwość dokonywania analiz związanych z procesem gospodarowania odpadami
Podniesienie świadomości Mieszkańców w zakresie zbiórki odpadów

AKTUALNOŚCI
Odpady Ciekłe – skuteczna kontrola

Ostatnie wydarzenia związane z katastrofą ekologiczną na Odrze wpłynęły na postrzeganie przez władze gmin problemu braku  komunalnych odpadów ciekłychi ich wpływu na środowisko.
Zgodnie z obowiązującym prawem mieszkańcy posiadający zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, tzw. „szambo” zobowiązani są do zawarcia umowy z firmą asenizacyjną i okresowego opróżniania zbiorników. Lista podmiotów, które mają prawo odbierać odpady, w tym ciekłe, jest dostępna w Rejestrze Działalności Regulowanej prowadzonym we właściwej gminie.
Niestety mimo, że obowiązek prawidłowego opróżniania oraz minimalna częstotliwość odbioru są określone na poziomie uchwał gmin rzeczywistość ich mieszkańców jest inna. Szacuje się, że w skali kraju tylko ok 40% komunalnych odpadów ciekłych jest prawidłowo odbieranych i przekazywanych do stacji zlewnych. Pozostałe są utylizowane niezgodnie z prawem zagrażając środowisku i tworząc zagrożenie dla zdrowia ludzi. Dlatego w interesie gmin powinno być zadbanie o uszczelnienie i kontrolą tego obszaru.

Aktualne przepisy „Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach” regulują obowiązki właściciela nieruchomości w art. 5 „pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi” oraz „częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości”.

 

„Ustawa o odpadach” określa zakres informacji jakie podmioty odbierające odpady zarejestrowane w gminnym RDR powinny przekazywać w rocznym sprawozdaniu tj.  m.in.

3) informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:

4) informacje o ilości przekazanych do stacji zlewnej odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:

5) wyjaśnienia dotyczące różnicy między ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli występuje taka różnica;

6) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe

 

 

Obowiązki mieszkańców są szczegółowo określane w „Regulaminie utrzymania porządku w Gminie”, który reguluje postępowanie z odpadami ciekłymi np.

– jeżeli nieruchomość nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej, wszystkie nieczystości ciekłe są gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym lub odprowadzane do sprawnej przydomowej oczyszczalni ścieków,

– użytkowane zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymagania prawa budowlanego oraz innych przepisów z zakresu ochrony środowiska,

– zakazane jest samodzielne pozbywanie się nieoczyszczonych nieczystości ciekłych poprzez wylewanie ich np. na sąsiadujące działki rolne, leśne, do przydrożnych rowów,

– zakazane jest samodzielne pozbywanie się osadów ściekowych (powstających przy użytkowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków) poprzez wylewanie ich np. na działki rolne lub leśne,

– zgromadzone nieczystości ciekłe i osady ściekowe należy pozbywać się wyłącznie za pośrednictwem podmiotów posiadających zezwolenie Gminy na świadczenie usług opróżniania zbiorników i transportu odpadów ciekłych,

– częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych powinna być dostosowana do ilości powstających odpadów i wielkości zbiornika, nie dopuszczając do jego przepełnienia bądź zanieczyszczenia powierzchni ziemi, nie rzadziej jednak niż co cztery miesiące,

– właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadania zawartej umowy z wybranym odbiorcą nieczystości ciekłych posiadającym zezwolenie oraz dowodów uiszczenia opłat za wykonanie usług odbioru.


Biorąc pod uwagę zakres danych jakie gmina powinna ewidencjonować w zakresie gospodarowania komunalnymi odpadami ciekłymi wydaje się, że zarządzanie informacjami w tym zakresie powinno być wspierane za pomocą narzędzi informatycznych. W ramach Platformy EKORADAR został przygotowany „Moduł Odpady Ciekłe”. który umożliwia gminie bieżące monitorowanie nieruchomości w zakresie: posiadanego zbiornika i jego wielkości, umowy z firmą odbierającą asenizacyjną (ujawnioną w RDR), faktu dokonania odbioru przez tę firmą czy posiadania faktury za odbiór. Dodatkowo moduł pozwala na generowanie i gromadzenia  dokumentów do prowadzenia kontroli.

Ilość naruszeń prawa w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz podniesienie świadomości mieszkańców powinny być priorytetem dla Gminy. Doświadczenie pokazuje efektywny, że uszczelnienie systemu poprzez nadzór  przyczynia się do ograniczenia zagrażających środowisku praktyk.

Wdrożenie EKORADAR w UM Świeradów-Zdrój

Od maja 2022 r. cieszymy sie z nowego Klienta systemu EKORADAR – Urzędu Miejskiego Świeradowa-Zdroju, który zdecydował się uszczelnić system gospodarki odpadami komunalnymi w gminie. Specyfika uzdrowiskowa gminy i związaną z tym dużą ilość deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych skłoniła władze miasta do wdrożenia systemu identyfilacji pojemników za pomocą etykiet z kodem kreskowym. Jak pokazały pierwsze tygodnie dzieki wykorzystaniu EKORADAR udało się zidentyfikować rozbieżności między pojemnikami deklarowanymi a podstawionymi w rzeczywistości na nieruchomosciach. Po uzgodnieniu prawidłowych pojemników i oklejeniu ich etykietami pracownicy firmy odbierającej będą potwierdzali dokonanie odbioru i przekazywali dodatkowe informacje za pomocą aplikacji mobilnej. Umożliwi to bieżace monitorowanie stanu pojemników, odbioru oraz prawidłowej segregacji odpadów.08.2021 zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
indywidualne oznakowanie pojemników i worków

Ustawa umożliwia wprowadzenie w drodze uchwały obowiązku stosowania indywidualnego oznakowania pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w sposób, który pozwoli na:

– identyfikację właściciela nieruchomości, na której są wytwarzane odpady komunalne lub właściciela w budynku wielolokalowym
– określenie sposobu zgłaszania lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów przez właściciela nieruchomości
– wprowadzenie innych obowiązków dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  „Śmieci mogą nas drogo kosztować”- raport NIK

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w gminach a dotyczącej realizacji zadań gminy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Pokazują one jednoznacznie, że niemożliwe jest planowanie i kontrola procesu gospodarki odpadami komunalnymi bez  korzystania z narzędzi informatycznych jak EKORADAR.

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK
Selektywna zbiórka bioodpadów – szkolenia

 Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów Biorecykling zapraszają na szkolenia warsztatowe
Selektywna zbiórka bioodpadów. Kolejne szkolenia online będą odbywac się we wrześniu 2021r.

Dostępne terminy i rejestracja uczestników

Informacje szkolenie

O PLATFORMIE

Platforma EKORADAR jest aplikacją komputerową dostępną dla pracowników  Gmin lub Związków Międzygminnych, Firm Wywozowych oraz Mieszkańców za pomocą przeglądarki internetowej.
EKORADAR wspiera kluczowe procesy w zakresie ewidencji i monitorowania stanu gospodarki
odpadami komunalnymi i zarządzania nieruchomościami zwiększając skuteczność realizacji zadań Gminy jak i realizujących zbiórkę podmiotów.  Platforma jest własnością Gminy co umożliwia  udostępniania jej wielu firmom aktualnie realizującym odbiór odpadów.

APLIKACJA ZARZĄDZAJĄCA

EWIDENCJA PUNKTÓW ZBIÓRKI
HARMONOGRAMY
POTWIERDZANIE ODBIÓRU ODPADÓW (MAPA)
HISTORIA ZMIAN PUNKTU ZBIÓRKI
REKLAMACJE
MODUŁ MIESZKAŃCA

APLIKACJA MOBILNA

DOKONYWANIE ODCZYTÓW  NA TERMINALU MOBILNYM
POTWIERDZANIE SEGREGACJI
PRZEKAZANIE ODPADÓW DO RIPOK

MODUŁ NIERUCHOMOSCI

MOINITORING NIERUCHOMOSCI ALTERNATYWNY DO DEKLARACJI NP. PODATKI,  WODOCIĄGI ITP.
WERYFIKACJA DANYCH Z DEKLARACJI
ODPADY CIEKŁE
ŹRÓDŁA OGRZEWANIA
OPŁATA RETENCYJNA

MODUŁ RIPOK

AKTUALNE INFORMACJA O MASIE ODPADÓW PRZEKAYWANYCH DO RIPOK
DANE Z KWITÓW WAGOWYCH
RAPORTY O MASIE WEDŁUG KODU, OKRESU, SEKTORU ITP.

STUDIUM PRZYPADKU

EKORADAR w Zgorzelcu

Aktualnie realizujemy wdrożenie platformy EKORADAR dla Urzędu Miasta Zgorzelec. W ramach wdrożenia przygotowana została baza danych obejmująca informacje z deklaracji (zamieszkałe i niezamieszkałe) oraz utworzone na ich podstawie Punkty Zbiórki. Dla pojemników przypisanych do konkretnych punktów zbiórki będę generowane etykiety z kodami kreskowymi, które umożliwią potwierdzanie odbiorów dokonywanych przez firmę wywozową. W ramach projektu dostarczone są terminale mobilne z czytnikami kodów kreskowych. Celem wdrożenia systemu jest stworzenie ewidencji odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta oraz usprawnienie komunikacji między Gminą, Firmą wywozową oraz Mieszkańcem.

FAKTY

6 500 PUNKTÓW ZBIÓRKI
9 000 POJEMNIKÓW
12 TERMINALI MOBILNYCH

ROZWIĄZANIE

ETYKIETY Z KODAMI KRESKOWYMI NA POJEMNIKI
ETYKIETY DLA MIESZKAŃCÓW NA WORKI I ODPADY DO PSZOK

KORZYSCI

iNWENTARYZACJA PUNKTÓW ZBIÓRKI I POJEMNIKÓW
WERYFIKACJA DANYCH Z DEKLARACJI OPŁATY
USPRAWNIENIE KOMUNIKACJI

Nasi Klienci

Naszymi Klientami są zarówno Gminy i Związki Międzygminne zajmujące się odpadami komunalnymi jak również firmy odbierające odpady i RIPOK.
Obsługujemy ponad 130 000 Punktów Zbiórki  w 30 gminach
Od 2013 roku specjalizujemy się w oprogramowaniu do gospodarki odpadami i stworzylismy narzędzia wykorzystywane przez podmioty na różnych etapach procesu.

Przykładowe widoki platformy

Platforma EKORADAR została zaprojektowana aby elastycznie dostosować się do każdej danej Gminy.
Wybór modułów i ich ew. modyfikacje zależą od potrzeb naszych Klientów.

Kontakt

Każdy Klient jest inny dlatego proponujemy spotkanie i rozmowę na temat wyzwań w zakresie gospodarki odpadami w Gminie.